Politica de Privacitat

Política de Privacitat

Llegiu atentament la nostra política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Us informem que les vostres dades de caràcter personal que ens heu facilitat seran tractades per NUBESA ASSESSORS, S.L., amb les finalitats de gestionar el vostre projecte o sol·licitud i complir la normativa contractual amb REALE ASSEGURANCES GENERALS. S.A. i REALE VIDA I PENSIONS, SA i sectorial d'assegurances. Si proporcioneu dades de tercers, garantiu que teniu el consentiment exprés dels tercers per tal que NUBESA ASSESSORS, S.L. pugui tractar els seves dades. Així mateix, garantiu que els tercers dels quals proporciones dades han estat informats degudament dels tractaments que NUBESA ASSESSORS, S.L. farà amb aquests dades. Aquest tractament s'efectuarà durant el termini en que es mantingui l'oferta comercial o, si escau, el temps que estableixi la legislació aplicable. En qualsevol moment, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició oportuns; també teniu la possibilitat de portar les vostres dades o limitar-ne el tractament informat. Podeu consultar la política de completa de protecció de dades a continuació

A qui està facilitant les seves dades? Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

- NUBESA ASSESSORS, S.L (en endavant, NUBESA), amb CIF. nº B61511770, i domicili social a l'avinguda Josep Fontcuberta, 105, 08140, Caldes de Montbui. NUBESA és agent Exclusiu d'assegurances de les Companyies REALE ASSEGURANCES GENERALS. S.A. i REALE VIDA I PENSIONS, SA D'ASSEGURANCES, que són entitats asseguradores que comercialitzen productes de No Vida i Vida, respectivament.

Per al degut compliment de la normativa de protecció de dades, NUBESA ha nomenat un delegat de Protecció de Dades ia més té habilitat el següent canal de comunicació: dpo@nubesa.com

Com hem obtingut les seves dades?

NUBESA ha obtingut les seves dades a través d'alguna de les següents fonts:

  • Aportades per vostè mateix per la gestió del seu projecte, o dels que es generin com a conseqüència del desenvolupament del mateix.

Vostè ens pot haver facilitat les dades a través de formularis web o mitjançant comunicació per qualsevol xarxa social en la qual tenim perfil actiu.

Addicionalment, es tractaran les dades que puguin ser obtingudes en registres públics o altres fonts legalment admeses.

Vostè garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, vostè garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a NUBESA per als fins assenyalats.

Amb quina finalitat tractem i amb quina legitimació tractem les seves dades?

El tractament de les seves dades personals persegueix les següents finalitats:

a) Atendre les consultes, peticions, reclamacions, sol·licituds plantejades, basant-nos en el seu consentiment.

b) Desenvolupament i gestió de les sol·licituds d'assegurança, tarificacions, cotitzacions o contractació de productes que vostè ens sol·liciti, tractament necessari per a l'execució de les relacions precontractuals i contractuals que amb NUBESA estableixi.

c) Per a remetre-li informació publicitària o promocional de productes i / o serveis que pogués resultar del seu interès a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclosos mitjans electrònics, basant-nos en el seu consentiment.

d) Per a l'elaboració de perfils mitjançant estudis de màrqueting, tècniques i procediments estadístics i de segmentació que permetin introduir millores i escollir ofertes adequades de productes i serveis a les seves característiques i necessitats, a través de fonts internes. En cas que ens atorgui el seu consentiment, NUBESA podrà recopilar informació d'entitats que ofereixen serveis d'enriquiment de dades, llocs web en els quals aparegui informació publicada informació sobre vostè (pi xarxes socials, plataformes de col·laboració, blocs, fòrums, dades de localització, galetes).

e) El tractament de dades personals un cop extingida la relació contractual amb NUBESA, amb una doble finalitat: (i) avaluar i, si escau bonificar una nova sol·licitud de producte o servei, i (ii) per a remetre-li informació promocional de NUBESA, basant-nos en el seu consentiment.

Quin tipus de dades tractem?

Les dades que tractarem en NUBESA són aquells que vostè ens ha proporcionat i que son comunicades a REALE ASSEGURANCES GENERALS. S.A. i REALE VIDA I PENSIONS, SA D'ASSEGURANCES amb la finalitat d'intermediar en el contracte d'assegurances que vostè té interès en formalitzar. Ha de saber que per raó contractual podem tenir accés a les següents dades

Dades identificatives i de contacte (p.ex., nom, cognoms, document d'identitat, edat, matrícula del vehicle, adreça postal i electrònica i telèfon).

Dades econòmiques i laborals (p.ex. la seva situació laboral, professió, dades del compte bancari).

Dades de solvència patrimonial (p.ex., dades sobre l'incompliment d'un deute contret amb una empresa privada, dades sobre els deutes contrets amb organismes públics i semblants).

Dades de fitxers comuns (sinistralitat i frau)

A qui comuniquem les seves dades?

Les dades personals tractades per NUBESA seran cedides a REALE ASSEGURANCES GENERALS. S.A. i REALE VIDA I PENSIONS, SA D'ASSEGURANCES en el marc de la relació contractual d'agència d'assegurances exclusiva per aconseguir els fins perseguits. Seran cedits també per obligació legal, per exemple requeriment de jutges i tribunals o administració pública competent.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservades durant el temps que duri la relació establerta amb NUBESA i REALE ASSEGURANCES GENERALS. S.A. i REALE VIDA I PENSIONS, SA D'ASSEGURANCES així com durant els terminis legals exigits.

Quins són els seus drets?

La normativa de protecció de dades li atorga una sèrie de drets relatius a les seves dades de caràcter personal que vostè pot exercir durant el tractament dels mateixos. Aquests drets són els que li indiquen a continuació:

- Dret d'accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que es realitza sobre els mateixos.

- Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquests inexactes o desactualitzats.

- Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en un format Inter operable de les dades que estiguin sent tractades, per tal de facilitar-los a un altre responsable del tractament.

- Dret a la limitació del tractament: Vostè pot limitar el tractament de les seves dades, sempre que aquesta sol·licitud es trobi emparada en els casos recollits per la normativa aplicable.

- Dret de cancel·lació: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no sigui necessari.

- Dret d'oposició: Demanar el cessament en l'enviament de comunicacions comercials en els termes abans assenyalats.

- Dret a interposar una reclamació davant de l'autoritat de control; a Espanya, aquesta entitat és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (o AEPD).

L'exercici d'aquests drets es podrà dur a terme a través d'un escrit a el domicili social indicat a l'inici de la present clàusula o bé, a través de correu electrònic dirigit a protecciodedades@nubesa.com sempre acompanyant aquesta sol·licitud amb una còpia del seu DNI per poder confirmar la seva identitat com a titular de les dades sobre els que exercita la sol·licitud.