Cuida't i relaxa't

Gaudeix del termalisme a l'Espai Cel de Caldes de Montbui.

Cuida't i relaxa't.

Cuidar-se fa referència a preocupa-se pel propi benestar i pel benestar de les persones que estimes. Relaxar-se implica acoseguir un estat de tranquil·litat, repòs o descans tant a nivell muscular com mental.

Volem que et cuidis i et relaxis per això em preparat un regal per tu. Contractant* una assegurança de vida risc amb nosaltres, en qualsevol de les seves modalitats i cobertures, tindràs com a regal directe una experiència a un espai inigualable. L'Espai CEL a Caldes de Montbui.

L'Espai CEL és un spa termal lúdic, amb set piscines construïdes en els antics dipòsits d'aigües termals del segle XVIII, a Caldes de Montbui. A l'Espai CEL han conservat l'arquitectura original amb l'espectacular volta catalana creant un espai exclusiu que convida a la relaxació i la desconnexió.

A l'Espai CEL gaudiràs de 2 hores de l'aigua termal a diferents temperatures, trobaràs bombolles efervescents, dolls d'aigua a diferent pressió, bancs calents, zona de descans, i també un piscina exterior.

CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ CUIDA'T I RELAXA'T.

NUBESA ASSESSORS, S.L (en endavant, NUBESA), amb CIF. nº B61511770 és, agència exclusiva d’assegurances de les companyia REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. (en endavant REALE). NUBESA durà a terme una promoció denominada “Cuida’t i relaxa’t” que es regirà d’acord amb les presents bases legals (en endavant les bases).

1. – ÀMBIT TEMPORAL

La promoció tindrà vigència des del dia 01 de gener fins el 30 de desembre de 2022, ambdós inclosos, o fins esgotar existències. (100 unitats)

Si per causes de força major o alienes a el control de NUBESA calgués ajornar o modificar la durada de la campanya o anul·lar la mateixa, aquest fet es notificaria als participants pel mateix mitjà pel qual es publiquen aquestes bases.

2.- ÀMBIT TERRITORIAL

La campanya és per tot el territori estatal.

3.- OBJECTIU

L'objectiu d'aquesta promoció és la captació de nous clients en la producció de pòlisses d'assegurança d’auto per part de NUBESA com a agent exclusiu de REALE.

També s’inclou dins l’objectiu l’increment de cobertures per part dels clients de NUBESA en els seus contractes d’auto ja subscrits.

4.-ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquesta promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï l'organitzador. NUBESA es reserva el dret a desqualificar els participants que incompleixin les mateixes i, especialment, qualsevol participant que vagi en contra d'aquestes bases.

Amb l'acceptació d'aquestes bases, els participants comprenen els termes i condicions de les mateixes i es comprometen a complir amb la normativa vigent que pugui resultar d'aplicació, de manera que pel simple fet de participar en la promoció consisteixen a sotmetre’s a les bases de forma irrevocable.

La manifestació en contra del participant, independentment de en quin moment es realitza, implicarà la seva autoexclusió de la promoció i l'alliberament de NUBESA de qualsevol compromís adquirit amb el participant.

5.-REGALS

El regal que es lliurarà a cada participant consistirà en un o dos cofres regal de l’Espai Cel al portador i bescanviable de forma personal als 60 dies de la data d’efecte de la pòlissa de Vida Risc Individual contractada.

A continuació es mostra el nombre de cofres regal que pot obtenir el participant en funció de l'import de la pòlissa contractada de Vida Risc Individual:

Pòlissa Prima mínima Neta => 300 € (1 cofre de regal)

Pòlissa Prima mínima Neta => 600 € (2 cofres de regal)

Aquelles persones que ja tenen contractada una pòlissa de Vida Risc Individual, a través de NUBESA amb REALE, també podran accedir a la promoció si compleixen les següents condicions:

Increment de garanties que impliqui un increment de prima neta => 150 € (1 cofre de regal)

Increment de garanties que impliqui un increment de prima neta => 300 € (2 cofres de regal)

Els cofres regals s’entregaran passats 60 dies del efectiu pagament de la pòlissa de Vida Risc Individual contractada en els casos de nous clients, o passats 60 dies d’haver formalitzat l’increment de garanties en el supòsit de que ja tenir una pòlissa contractada.

6.-REQUISITS PER PARTICIPAR

Podran participar en la promoció totes les persones físiques, majors d'edat que contractin una pòlissa d'assegurança de Vida Risc Individual a través de NUBESA, o bé ampliïn les garanties d’una pòlissa ja contractada i intermediada per NUBESA dins de el període promocional indicat en el punt primer.

NUBESA i tampoc REALE respondran dels errors produïts en el lliurament o gaudiu del regal, sempre que aquests no li siguin imputables o siguin conseqüència de la manca de diligència del participant.

El regal és intransferible i no bescanviable per un altre regal. Igualment queda prohibida la comercialització i / o venda de el dret a l'obtenció del premi.

Els reemplaçaments de cartera i traspassos que entrin com nova producció queden exclosos de la promoció.

Per al còmput es tindrà en compte la prima neta anualitzada i amb forma de pagament anual i bancària. Només compten les pòlisses amb data d'emissió i data d'efecte en període de campanya i que hagin complert els requisits anteriors. Per rebre l’obsequi la pòlissa s’ha de trobar efectivament pagada a REALE.

Aquesta promoció no és acumulable a altres ofertes que estiguin en vigor.

7.- DRETS D'IMATGE

El participant cedeix en exclusiva i amb facultat de cessió a tercers, els drets d'imatge, així com qualssevol altres drets que poguessin correspondre a la seva persona conseqüència de la seva participació en la present campanya i el material resultant, podrà ser objecte de comunicació pública en el seu lloc web, o qualsevol forma d'explotació per NUBESA.

Les imatges i continguts anàlegs obtinguts del participant podran ser utilitzats per a la difusió dels premis lliurats i en general per a la difusió a través d'Internet o d'altres mitjans, electrònics o no, de la promoció. Per això, el participant cedeix el contingut patrimonial de el dret a la pròpia imatge, sense limitació temporal i espacial, necessària per dur a terme l'explotació dels materials resultants de la promoció i de les utilitzacions secundàries dels mateixos, així com la seva possible incorporació en altres llocs web i obres escrites, gràfiques, sonores o audiovisuals amb fins comercials, promocionals i de marxandatge o qualsevol altre de NUBESA, podent utilitzar qualsevol imatge captada de el participant.

8.-DADES PERSONALS

El participant autoritza a NUBESA a utilitzar les dades de caràcter personal necessàries per a la seva identificació, així com per al lliurament dels regals, si escau i la difusió de la identitat dels participants per NUBESA al seu lloc web, xarxes socials o en qualsevol mitjà de difusió en qualsevol suport, amb efectes de promoció i / o difusió.

Per conèixer amb més detall la política de protecció de dades i com exercir els seus drets, consultar l'apartat "Política de Privadesa".

9.-RESERVES I LIMITACIONS

NUBESA queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algún error en les dades facilitades pels propis participants que impedís la seva identificació.

NUBESA es reserva el dret de declarar la promoció deserta en qualsevol moment si cap dels participants reunir els requisits necessaris per participar-hi. En aquest supòsit, NUBESA comunicarà aquest extrem als participants, sense que tinguin dret a fer cap reclamació per això.

Així mateix, en cas que el desenvolupament de la promoció es vegi afectat per circumstàncies que es troben més enllà del control de NUBESA o no puguin dur-se a terme a causa de l'incompliment present, previsible o supòsit de qualsevol llei o norma aplicable, NUBESA podrà cancel·lar tot o qualsevol part de la promoció sense que els participants puguin fer cap reclamació per això NUBESA es reserva el dret d'eliminar justificadament a qualsevol participant que tracti de, o arribi a defraudar, alterar o inutilizar el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció, així com la resolució de qualsevol qüestió derivada de la present activitat promocional. NUBESA exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin veure a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a els mateixos.

NUBESA es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi de la promoció quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma en que recullen les presents bases. NUBESA es reserva el dret a ajornar o ampliar el període de la promoció, així com la facultat d'interpretar les presents bases legals. NUBESA es reserva el dret d'escurçar, prorrogar, modificar o cancelar aquesta promoció, si concorren circumstàncies excepcionals que impedissin la seva realització, comunicant aquestes circumstàncies de manera que s'evita qualsevol perjudici per als candidats a la promoció. NUBESA no serà responsable dels retards, pèrdues o deterioraments per causes que no li siguin imputables.

NUBESA tampoc respondrà dels casos de força major que puguin impedir que al participant el gaudi total o parcial del seu premi.

Així mateix, NUBESA quedarà exempt de tota responsabilitat si es dóna algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi de el premi.

10.-NUL·LITAT

Si qualsevol previsió de les presents Bases fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficacia afectarà només a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistir en tota la resta la resta de les bases i la disposició o la part de la mateixa que resulta afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial a les presents bases, hagués d'afectar de forma integral.

11.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents bases s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Bases, el participant i NUBESA renuncien expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetent-se a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Granollers.